#  Регистър по чл.
Администрация Структура Публичен регистър на декларациите по ЗПКОППИ Регистър по чл. 18, ал.1 от ЗПУКИ
Регистър на основание § 2, ал.1 от ДР на ЗПКОППИ

име длъжност основание дата на подаване декларация
Ръководство
1Анастас Костов Трендафиловкметчл.35, ал.1, т.102.04.18 г.файл декл.
2Костадин Борисов Самарджиевзам.-кметчл.35, ал.1, т.102.04.18 г.файл декл.
3Йордан Андреев Черневсекретарчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Кметове на кметства и кметски наместник
4Георги Василев Колевкмет на с.Дюлиночл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
15.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
5Станка Пенева Пенчева кмет на с.Господиновочл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
6Еленка Стойчева Янковакмет на с.Поповиччл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
15.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
7Галин Радков Георгиевкм. наместник с.Горицачл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
15.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Пряко подчинени на кмета
8Кристиан Симеонов Саралиевгл.архитектчл.35, ал.1, т.102.04.18 г.файл декл.
9Станимир Янев Трендафиловспециалист по сигурността, ОМП и ВОчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
10Даниела Любомирова ТодороваДиректор ДГ „Първи юни и ДК“чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.203.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
11Маринка Георгиева ДимоваДиректор „Социални дейности и услуги“чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
12Деян Кирилов ЯнчевДиректор ОКИ - Бялачл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
13Мария Кирилова ВасилеваУправител „Културен център“-Бялачл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
14Радослав Димитров ТодоровРъководител БОСчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
15Красимир Димитров Зафировгл. специалистчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Дирекция КАПИО
16Катя Георгиева Милановагл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
17Людмила Кънчева Георгиевагл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
18Стефка Янчева Стояновагл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
19Валентина Николаева Николовагл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
20Върба Димитрова Гочевастарши специалистчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
21Георги Стефанов Стоевстарши специалистчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
22Йорданка Янкова Костадиноваспециалистчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
23Христина Даринова Келисакиева-Колеваспециалистчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.203.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
24Елка Георгиева КирязоваСекретар МКБППМНчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Дирекция ОПБС
25Пенка Янева Кърчоковадиректорчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
15.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
26Иванка Андонова Стояновагл. счетоводителчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
27Катя Генчева ПетроваФинансов контрольор чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
28Николай Митков Николовгл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
29Ивалина Христова Петковагл. експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
30Ирена Иванова Неновастарши експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
31Марияна Иванова Ценовамл. експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
32Марина Йовчева Крамарскастарши счетоводителчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
33Виолета Василева Стоименовастарши счетоводителчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
34Ганка Минкова Николовастарши счетоводителчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Дирекция УТОС
35Йоло Димитров Йоловдиректорчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
36Елка Николова Добревастарши експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
37Цветелина Трайчева Анастасовамл. експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.203.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
38Величко Петров Велиновинвеститорски контролчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.204.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
39Фаня Илиева Белевагл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
15.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
40Галя Николаева Борисовагл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
41Даниела Костадинова Лазаровагл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
42Здравка Христова Кърчоковагл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Дирекция РУПЕ
43Христо Йорданов Железаровдиректорчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.203.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
44Гачо Христов Петковгл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
45Николай Георгиев Господиновгл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
46Нели Илиева Ванковагл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Дирекция ИССБОС
47Атанас Траев Атанасовдиректорчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
11.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
48Ася Асенова Железаровамл. експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
49Русанка Иванова Томовагл.специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
50Веселина Христова Цветковагл.специалист "Т-я и туризъм" чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
51Любов Василевна Суковагл.специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
52Емил Костадинов Апостоловгл.специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
53Мария Николова Костадиновагл.специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация