#  Структура
Администрация Структура Публичен регистър на декларациите по ЗПКОППИ Регистър по чл. 18, ал.1 от ЗПУКИ
Схема
на организационната структура на общинска администрация гр. Бяла, област Варна

Структура


Обща численост на персонала: 52 щ. бройки

Изборни длъжности и органи по чл. 19 от закона за администрацията и техните заместници6 щ.бр.
Кмет на община1
Заместник-кмет1
Кметове на кметства3
Кметски наместници1
Общинска администрация Бяла46 щ.бр.
Пряко подчинени на кмета на общината3 щ.бр.
Секретар на община1
Гл. архитект1
Служител по сигурността на информацията и ОМП1
Обща администрация10 щ.бр.
Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно обслужване” (КАПИО)10
Специализирана администрация33 щ.бр.
Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” (УТОС)9
Дирекция „Разработване и управление на проекти и евроинтеграция” (РУПЕ)7
Дирекция „Икономическа и социална сфера, благоустрояване и околна среда” (ИССБОС)7
Дирекция „Общински приходи, бюджет и счетоводство” (ОПБС)10

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация