#   Статии
07.08.2013
Покана за участие в Информационна среща - дискусия

Уважаеми съграждани,

на 14.08.2013 г. (сряда) от 13.00 часа в сградата на читалище „Пробуда-1928” ще се проведе Информационна среща - дискусия на тема: Роля, значение и механизъм за работа със системата от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики община Бяла, по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла“.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ и се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ № А10-13-30/18.06.12 г.
Общинска администрация - Бяла отправя покана за участие в информационна среща - дискусия.
Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация