#   Наредби и документи
Наредби Други
име тип KB
Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането имdoc952
Архив - вътрешни правила за дейността на управленския архив на Община Бяла гр. Бялаpdf4853
Архив - номенклатура на делата със срокове за съхранение на Община Бялаpdf21942
Вътрешни правила за организация на административното обслужванеpdf4605
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бялаdoc66
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла за 2017 г.doc63
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бяла2016doc64
Годишна програма за устойчиво развитие на туризма в община Бяла 2012doc119
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020г”, ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г. – 31.12.2015г. es/20
Заповед РД- 0700-215/19,05,2015 г. за определяне размера на туристическия данъкpdf724
Изследователски доклад и анализ от изследване на потребностите и възможностите за сътрудничество при предлагането на социални услуги на територията на община Бялаpdf1025
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ МЕСТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНАТА Й РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА АДМИНИСТРАЦИЯ doc686
Общинска програма за закрила на детето за 2018 година doc142
Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2010-2015год.doc114
Общинска програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на община Бяла, област Варнаzip960
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМАdoc207
Общински план за развитие: 2014-2020 pdf3577
Общински план за развитие: 2014-2020 - годишен доклад за 2015 г.pdf10628
Общински план за развитие: 2014-2020 - годишен доклад за 2016 г.pdf1142
Одитно становище на Годишния финансов отчен на община Бяла за 2013 г.pdf6455
Одитно становище на Годишния финансов отчен на община Бяла за 2014 г.pdf1610
Одитно становище на Годишния финансов отчен на община Бяла за 2015 г.pdf7313
П Р А В И Л Н И К ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНАdoc83
План за защита при бедствияdoc186
Правила за достъп до обществена информацияpdf1960
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –гр.Бяла,на постоянните комисии към него и взаимодействието му с общинската администрация.pdf12581
Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бялаdoc57
Правилник за устройството и дейността на исторически музей гр.Бяла, обл.варнаpdf3346
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла, област Варна 2012-2015 г.es/20
Програма за опазване на околната средаdoc16918
Програма за развитие на туризма в Община Бяла за 2017 г.pdf6257
Програма за развитието на туризма на територията на Община Бяла за 2015 г.pdf3560
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла 2011-2015г.doc455
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019г. doc139
Такси и цени за по.зване на общинска собственост и ус.уги извън списъка " СУНАУ "doc101
Териториално устройствен план на Община Бяла pdf1478
Указание за работа с хотелския регистър, справка-декларация съгласно Закона за туризмаpdf1707
Устройствен правилник на Община Бяла pdf27554
Харта на клиентаpdf2706

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация