#   Обяви
22.02.2018Проект за изменение и допълнение на т.7 и т.8 от раздел II от таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
21.02.2018Проект за изменение на раздел II , т. 4 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
20.02.2018Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост находящ се в гр.Бяла, ул. „Андрей Премянов” №30, Област Варна.
19.02.2018Проект за изменение на раздел II , т.5 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
15.02.2018Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2019-2021 г.
Не са намерени актуални към днешна дата обществни поръчки.
Архив
01.02.2018Заповед № РД 07 00-29/01.02.2018 г.
01.02.2018Заповед № РД 07 00-28/01.02.2018 г.
28.12.2017Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1374 от 12.09.2016г., вписан в книгите за вписвания на 14.09.2016г., том LХI, № 48, вх.регистър 23008, дело 12851/2016
19.12.2017Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с инвентарни номера - сметка 2059, номер 34, 45, 47 и сметка 2051, номер 1, 7, 38
14.12.2017Покана за публично обсъждне на проекта за бюджета за 2018 г.
17.11.2017Проект на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване , третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2018 година
16.11.2017Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1179 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г., том LIХ, № 89, вх. Регистър 22364, дело 12285/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.8 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 24.96 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14
25.10.2017Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 23 - 122, взето с протокол № 23 от 17.11.2016 г.
23.10.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 564 от 08.10.2009г., вписан в книгите за вписвания на 15.10.2009г., том LVIII, № 63, вх.регистър 20390, дело 12489/2009, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.115.137 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-1233 / 21.09.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 1811 кв.м
23.10.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1401 от 28.09.2017г., вписан в книгите за вписвания на 03.10.2017г., том LХIV, № 154, вх.регистър 26726, дело 13855/2017, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.301.357 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 622 кв.м
11.10.2017Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – Долни Чифлик, с настоящата обява съобщава на заинтересованите лица заповедите на Директора на Областна дирекция "Земеделие" издадени на основание чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в Община Бяла, Област Варна за стопанската 2017 - 2018 година
11.09.2017Заповед № РД 07 00-556/07.09.2017 г.
04.09.2017Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2018-2020 г.– ІІ етап
04.08.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост представляващ : земя - ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК с площ от 952 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. / и сграда - еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м
20.07.2017Публично обсъждане на бюджета на Община Бяла, област Варна
13.06.2017Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 243 от 26.04.2004г. находяща се в местност „Акча ач“, землище на с.Господиново, представляваща нива с площ от 8 509 кв.м. с номер 037029 по КВС, начин на трайно предназначение : земеделска територия, начин на трайно ползване : нива, V – категория
12.06.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост,представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м, ведно с разположената в него жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м, брой етажи: 2
12.06.2017Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1340 от 04.06.2015г., вписан в книгите за вписвания на 16.06.2015г., том ХХХV, № 41, вх.регистър 13558, дело 7292/2015, представляващ ПИ с идентификатор 07598.305.536 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-33 / 14.04.2008г. с площ от 711 кв.м
12.06.2017Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07598.301.4 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1083 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор
31.05.2017Проект за изменение на раздел VI от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна
26.05.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.305.1043 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 11 231.00 кв.м , находящ се в гр.Бяла, ул.Атанас Александров №24 ведно с разположените в него сгради - частна общинска собственост по АОС № 1371 от 18.08.2016г.
10.05.2017Заповед № РД 07 00-227/09.05.2017 г.
04.05.2017П Р О Т О К О Л от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00- 208 от 28.04.2017 г. на Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг“
26.04.2017Заповед № РД 07 00 - 199/ 26.04.2017 г. за въвеждане на временна организация за безопасност на движението по четвъртокласен път VAR 2071 в участъка от км. 2+700 до км. 3+360
10.04.2017Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферта за „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг“
30.03.2017Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 923/25.05.2011г., вписан в книгите за вписванията на 25.05.2011г., том ХХХ, № 37, вх. Регистър 10518, дело 6324 представляващ: едноетажна сграда за търговия с идентификатор № 07598.302.719.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, община Бяла, област Варна с площ от 103 кв.м., разположена в ПИ № 07598.302.719 находящ се в гр.Бяла, Област Варна, за срок от 5 /пет/ години
23.03.2017Покана за публично обсъждане на проекта на план за финансово оздравяване на Община Бяла
15.02.2017Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2018-2020 г.
13.02.2017Набиране на военнослужещи за 2017 г.
03.02.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1175 от 12.09.2013г.
03.02.2017Покана за обсъждане на проект - предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг
30.01.2017Заповед № РД 07 00-26/26.01.2017 г.
26.01.2017Заповед за определяне размера на туристическия данък, считано от 01.01.17 г.
22.12.2016Покана за публично обсъждане на проект за бюджет за 2017 г.
09.12.2016Покана към заинтересованите лица на основание чл. 19 от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна и Решение № 10 – 41 от 24.03.2016г. на Общински съвет гр. Бяла, изменено с Решение № 22 - 116 от 13.10.2016 г. за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг, Община Бяла, Област Варна
02.12.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1371 от 18.08.2016г., вписан в книгите за вписвания на 19.08.2016г., том LIV, № 81, вх.регистър 20619, дело 11499/2016
23.11.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1077 от 09.03.2012 г., вписан в книгите за вписвания на 21.03.2012г., том ХІІІ, № 119, вх.Регистър 5691, дело 2704/2012, представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. /, находящ се в гр.Бяла, ул. „Андрей Премянов” №30, Област Варна, при граници ПИ № 07598.304.62, ПИ № 07598.304.61, ПИ № 07598.304.51, ПИ № 07598.304.65 и ПИ № 07598.304.49, ведно с разположената в него жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м, брой етажи: 2
26.10.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1371 от 18.08.2016г., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.305.1043 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 11 231.00 кв.м , находящ се в гр.Бяла, ул.Атанас Александров №24, Област Варна, трайно предназначение на територията : урбанизирана, ведно с разположените в него сгради, както следва: сграда с идентификатор 07598.305.1043.1 със застроена площ от 569 кв.м , брои етажи : три, сграда с идентификатор 07598.305.1043.4 със застроена площ от 296 кв.м , брои етажи : два, сграда с идентификатор 07598.305.1043.5 със застроена площ от 13 кв.м , брои етажи : един и сграда с идентификатор 07598.305.1043.6 със застроена площ от 421 кв.м , брои етажи : три.
25.10.2016Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 07598.41.1 по Кадастралната карта на гр. Бяла, обл. Варна
20.10.2016Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла.
18.10.2016Проект за изменение на чл. 58, ал.2 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год.
17.10.2016Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1077 от 09.03.2012 г., представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. /, находящ се в гр.Бяла, ул. „Андрей Премянов” №30, Област Варна, ведно с разположената в него жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м, брой етажи: 2
14.10.2016Проект за изменение на чл. 41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год.
11.10.2016Kонкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба
02.09.2016Проект за изменение и допълнение на глава пета „Процедура за избор на финансова институция и финансов посредник“ от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 27 – 164 по протокол № 27 от 20.12.2012 г.
24.08.2016Разрешение за изработване на проект на Общ устройствен план (ОУП) за цялата територия на Община Бяла, Област Варна и Екологична оценка към него.
22.08.2016Заповед за определяне на комисия по чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация
11.08.2016Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС №864 от 20.08.2010г.
11.08.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м
11.07.2016Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
06.06.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 07598.301.343 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1 734 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид обществен обект - комплекс, находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор
06.06.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 07598.301.344 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 450 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид обществен обект - комплекс, находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор
01.06.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1077 от 09.03.2012 г.
31.05.2016Проект на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).
09.05.2016Проект за изменение и допълнение на т.29 и т.30 от раздел VI от таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
09.05.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1285 от 26.01.2015г., вписан в книгите за вписвания на 04.02.2015г.
25.04.2016Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 652 от 17.11.2009г.
19.04.2016Констативен акт № 2/19.04.2016 г.
13.04.2016Заповед № РД 07 00-150/12.04.2016 г. на Кмета на Община Бяла
06.04.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1354 от 10.03.2016г.
06.04.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1353 от 10.03.2016г.
15.03.2016Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, АОС№ 1285 от 26.01.2015 г.
12.03.2016Проект за допълнение на Правилника за реда и условията за освобождаване от такса за ползване на детска градина на всяко новородено, осиновено да трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна
19.01.2016Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК
19.01.2016Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
19.01.2016Съобщение
18.01.2016Проект за изменение на раздел VI от таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна
14.01.2016Проект на Правилник за реда и условията за освобождаване от такса за ползване на детска градина на всяко новородено, осиновено да трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна
11.01.2016Заповед № РД 07 00-21/08.01.2016 г.
17.12.2015Проект за Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Бяла , Област Варна
11.12.2015Заповед № РД 07 00-626/03.12.2015 г.
08.12.2015Проект за определяне размера на такса битови отпадъци по чл.15 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни, от Община Бяла за 2016г. за жилищни и не жилищни имоти на предприятия и граждани и проект на план сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2016г.
07.12.2015Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 30-313, взето с протокол № 30 от 14.01.2009 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 48-409, взето с протокол № 48 от 17.12.2009 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 46-262, взето с протокол № 46 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 49-274, взето с протокол № 49 от 13.02.2014 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 63-348, взето с протокол № 63 от 19.11.2014 г.
19.11.2015Покана за публично обсъждане на проект за бюджет за 2016 г.
08.09.2015Заповед № РД 07 00-503/08.09.2015 г. на Кмета на Община Бяла
08.09.2015Заповед № РД 07 00-502/08.09.2015 г. на Кмета на Община Бяла
08.09.2015Заповед № РД 07 00-501/08.09.2015 г. на Кмета на Община Бяла
31.08.2015Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост по АОС № 1291 от 12.02.2015г., АОС № 1292 от 13.02.2015г., АОС № 1295 от 05.03.2015г. и АОС № 1296 от 12.03.2015г.
31.08.2015Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост по АОС № 1297 от 18.03.2015г., АОС № 1303 от 16.04.2015г. и АОС № 1304 от 16.04.2015г.
18.08.2015Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1340 от 04.06.2015г., вписан в книгите за вписвания на 16.06.2015г., том ХХХV, № 41, вх.регистър 13558, дело 7292/2015, представляващ ПИ с идентификатор 07598.305.536 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-33 / 14.04.2008г. с площ от 711 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10 м /, находящ се в гр.Бяла, ул.Атанас Александров, Област Варна
17.08.2015 Протокол от 14.08.2015г. на Комисията определена със Заповед № РД 07 00 404 / 23.07.2015г. на Кмета на Община Бяла за извършване на проверка относно спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР при извършените адресни регистрации или промени на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. на територията на Община Бяла
06.08.2015Обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка (ЕО) с всички приложения към него за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих местност “Качи Велко”, землището на град Бяла, Община Бяла, Област Варна”
24.07.2015Обявяване на ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ”
08.07.2015Заповед № РД 07 00 – 302 от 17.06.2015 г. на Кмета на Община Бяла, Област Варна за премахване на незаконен строеж, представляващ допълнително изградена стоманобетонна плоча и монтиран дървен парапет върху обект: „Кафе-аперитив „Романтика”, разположен в ПИ № 07598. 307.26 по КККР на гр.Бяла
03.07.2015Доклад за ЕО на: „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих местност “Качи Велко”
17.06.2015Публично обсъждане на отчет-бюджет към 31.12.2014г. на Община Бяла
02.06.2015Констативен акт № 1/01.06.2015 г. за незаконен строеж
01.06.2015Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1170 от 11.03.2013 г., находящ се в гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна
15.05.2015Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1178 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г.
15.05.2015Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1175 от 12.09.2013г.
07.05.2015публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ частна - общинска собственост
05.05.2015Заповед № РД 07 00-182/04.05.2015 г.
08.04.2015публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1285 от 26.01.2015г.
08.04.2015публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 361 от 12.02.2007 г.
06.04.2015Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
02.04.2015Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла
02.04.2015Заповед № РД 07 00-106/01.04.2015 г.
06.03.2015Проект за допълнение на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла
26.02.2015 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за земеделско производство - създаване и отглеждане на трайни овощни насаждения на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 160 от 28.11.2002г. находяща се в местност „Куза“, землище на с.Горица
14.01.2015Провеждане на публичен търг с тайно за отдаване под наем на помещение по АОС № 505 находящо се в с.Попович , Община Бяла, Област Варна
14.01.2015Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 361 от 12.02.2007 г., находящ се в гр.Бяла, Община Бяла
19.11.2014Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета за 2015 г.
29.10.2014Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла
06.10.2014Заповед № РД 07 00 - 507/03.10.2014 г.
12.09.2014Заповед за начало на гроздоберна кампания 2014 г.
05.08.2014Предварителен регистър на имотите за землището на град Бяла за стопанската 2014-2015 г.
05.07.2014Заповед № РД 07 00-328/01.07.2014 г.
05.07.2014Заповед № РД 07 00-327/01.07.2014 г.
05.07.2014Заповед № РД 07 00-326/01.07.2014 г.
01.07.2014Проект за Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, област Варна
10.03.2014Обява за публично обсъждане отчет-бюджет 2013 г.
28.01.2014Проект за изменение на чл. 45 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла
27.01.2014Заповед № РД 07 00-3/ 02.01.2014 г.
23.01.2014Заповед №РД 07 00-36/23.01.14 г. за определяне на туристическия данък за 2014 г. на територията на Община Бяла, област Варна за туристически обекти
14.01.2014Проект за изменение на раздел IV от таблицата на таксите и цените за административните услуги
13.12.2013заповед
12.12.2013Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла
03.12.2013Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла,
22.11.2013Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета за 2014 г.
21.11.2013Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
21.11.2013Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци
08.11.2013Набиране на потребители и кандидати за лични асистенти на социалната услуга „Личен асистент”
10.09.2013Заповед РД 07 00 - 497
10.09.2013ОБЯВЛЕНИЕ
03.09.2013Заповед № РД 07 00-493/ 03.09.2013 г.
13.08.2013Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г.
06.08.2013Нови указания и образци на Регистър и Справка –декларация по чл. 116 от Закона за туризма
30.07.2013Заповед № РД 07 00-418 от 30.07.2013 г.
30.07.2013Заповед № РД 07 00-417 от 30.07.2013 г.
30.07.2013Заповед № РД 07 00-416 от 30.07.2013 г.
12.06.2013Приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военно формирование 26340 - София
28.05.2013Покана за обществено обсъждане - предложение за наименования на морски плажове, за които са изработени специализирани карти и регистри
12.04.2013Заповед за промяна в сроковете, относно обявяване на длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили
12.04.2013Приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.
12.04.2013Провеждане на конкурс за войнишки длъжности
02.04.2013нов Закон за туризма - ДВ бр.30 / 26.03.2013 г.
27.03.2013Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността - младши експерт в Дирекция ОПБС
27.03.2013Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността - младши експерт в Дирекция РУПЕ
12.03.2013Разрешение за строеж № 10/ 11.03.2013 г.
12.03.2013Разрешение за строеж № 9/ 11.03.2013 г.
12.03.2013ЗАПОВЕД № РД 07 00-99/05.03.2013 г.
12.03.2013ЗАПОВЕД № РД 07 00-98/ 05.03.2013 г.
12.03.2013ЗАПОВЕД № РД 07 00-97/ 05.03.2013 г.
13.02.2013Разрешение за строеж № 7/11.02.13 г.
13.02.2013Разрешение за строеж № 6/11.02.13 г.
06.02.2013Размер на туристическия данък за 2013 г. за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на Община Бяла, Област Варна
05.02.2013Разрешение за строеж № 5/ 04.02.2013 г.
05.02.2013Разрешение за строеж № 4/ 04.02.2013 г.
05.02.2013Разрешение за строеж № 3/ 04.02.2013 г.
01.02.2013Изработване на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХХІІІ – 4,5,6,7 в кв. 219 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна.
01.02.2013Изработване на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХХХVІІ – 121,122,155,168 в кв. 241 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна.
01.02.2013Изработване на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХLІІ – 162,170 в кв. 243 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна.
25.01.2013Публично обсъждане на 04.02.2013
18.01.2013Краен срок за подаване Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък.
07.11.2012Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
06.01.2012Заповед за определяне размера на туристическия данък за 2012 г. за средствата за подслон и местата за настаняване в община Бяла,
16.11.2011Конкурс за длъжност директор на детска градина ЦДГ „Първи юни” гр.Бяла с филиали "Теменуга”с.Попович и „Юрий Гагарин”с.Господиново
28.10.2011Покана за първо заседание на новоизбрания общински съвет
10.06.2011Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
10.06.2011Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
10.06.2011Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
28.04.2011Обявление за ПУП
21.03.2011Обявление за ПУП
23.02.2011ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ №3 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” - процедура за доставка на хранителни продукти
28.10.2010Подробен Устройствен План – Парцеларен План за имоти : № 000064, № 003212, № 002170, № 265-в, землище с. Попович, Община Бяла, Област Варна.
28.10.2010Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи- частна общинска собственост
01.06.2010Обявление пуп парцеларен план село попович, община Бяла, бласт Варна

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация