#   Обяви
04.08.2017 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост представляващ : земя - ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК с площ от 952 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. / и сграда - еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 498 / 04.08.2017г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 17 – 77 / 28.07.2016г. на ОбС - гр. Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1077 от 09.03.2012 г., вписан в книгите за вписвания на 21.03.2012г., том ХІІІ, № 119, вх.Регистър 5691, дело 2704/2012, представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. /, находящ се в гр.Бяла, ул. „Андрей Премянов” №30, Област Варна, при граници ПИ № 07598.304.62, ПИ № 07598.304.61, ПИ № 07598.304.51, ПИ № 07598.304.65 и ПИ № 07598.304.49, ведно с разположената в него жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м, брой етажи: 2, при начална тръжна цена 78 666.00 / седемдесет и осем хиляди шестотин шестдесет и шест /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 22.08.2017г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 21.08.2017 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 21.08.2017г.


 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация