#   Обяви
16.11.2017 Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1179 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г., том LIХ, № 89, вх. Регистър 22364, дело 12285/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.8 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 24.96 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 673 / 16.11.2017г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 39 – 188 / 28.07.2017г. на ОбС - гр. Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1179 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г., том LIХ, № 89, вх. Регистър 22364, дело 12285/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.8 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 24.96 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14 за срок от 5 / пет / години, при стартовата месечна наемна цена определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 168.75 / сто шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки /лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 05.12.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът ще се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10% от годишната наемна цена или сумата от 202.50 /двеста и два лева и петдесет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 04.12.2017 год. от гл.специалист “УТОС” при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 04.12.2017 г. от офис N 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 / тридесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая N2, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 04.12.2017 г.. 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация