#   Обяви
01.02.2018 Заповед № РД 07 00-28/01.02.2018 г.
З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 28

гр. Бяла, 01.02.2018 г.


Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 2932 – (1)/29.01.2018 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 2932/ 21.12.2017 г. от Красимир Илиев Иванов, с адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон” № 126, като наследник на Христина Димитрова Иванова,

У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ХІХ – 6 в кв.223 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна, е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХІХ – 6 в кв.223 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация