#   Обяви
11.06.2018 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г., вписан в книгите за вписвания на 24.03.2011г., том ХVI, № 146, вх.регистър 5514, дело 3367, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр.Бяла, Стопански двор, Област Варна
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 236 / 11.06.2018г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 49 – 251 / 31.05.2018г. на ОбС - гр. Бяла

ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г., вписан в книгите за вписвания на 24.03.2011г., том ХVI, № 146, вх.регистър 5514, дело 3367, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр.Бяла, Стопански двор, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.303.11, ПИ № 07598.303.17, ПИ № 07598.303.16, ПИ № 07598.303.10 и ПИ № 07598.303.401, при начална тръжна цена 66 696.00 / шестдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и шест /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 17.07.2018г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 16.07.2018 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 16.07.2018 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 16.07.2018г.

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация