#   Обяви
07.02.2019 ровеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15,92 кв.м., находящо се на третия етаж, лява част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.122-86

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 60 / 07.02.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 57 – 350 / 17.01.2019г. на ОбС - гр.Бяла
,

ОБЯВЯВА:

,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15,92 кв.м., находящо се на третия етаж, лява част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, разположена в ПИ №07598.303.190 по кадастралната карта на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр.Бяла, ул. „Йордан Ноев“ №8, за срок от 5 /пет/ години и предназначение за очен кабинет, при стартова месечна наемна цена определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 15.47 лева с ДДС. Търгът да се проведе на 07.03.2019 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 06.03.2019 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 / тридесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая № 2, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 06.03.2019 г.


 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация