#   Обяви
28.06.2019 Обявление за изработен предварителен проект за ПУП - ПП
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Бяла, Област Варна, ул. “Андрей Премянов“ № 29 съобщава, че на основание Решение № 64 – 401 по Протокол № 64/30.05.2019 г. на Общински съвет гр.Бяла, Област Варна е изработен Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект: „Укрепване на местност „Шергурна“, гр.Бяла, Област Варна“.
Проектът за Подробен Устройствен План – Парцеларен План е изложен в сградата на Общината и в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр.Бяла.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация