#   Обяви
28.10.2010 Подробен Устройствен План – Парцеларен План за имоти : № 000064, № 003212, № 002170, № 265-в, землище с. Попович, Община Бяла, Област Варна.
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Бяла, Област Варна съобщава, че на основание Заповед № РД 07 00 – 294/26.05.2010 г. на Кмета на Община Бяла, Област Варна е изработен Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за имоти : № 000064, № 003212, № 002170, № 265-в, землище с. Попович, Община Бяла, Област Варна.
Проектът е изложен в Дирекция “УТОС”, стая № 6 за проучване в едномесечен срок.
Заинтересованите страни могот да прегледат проекта за Подробен Устройствен План – Парцеларен План и ако имат възражения да ги направят в едномесечен срок след получаване на обявлението, до Общинска администрация - гр. Бяла,Област Варна.

ЕД/ЙЧ


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА:

/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация