#   Обяви
28.04.2011 Обявление за ПУП
Община Бяла, Област Варна съобщава, че на основание Заповед № РД 07 00 – 209 / 21. 04. 2011 г. на Кмета на Община Бяла, Област Варна е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на имоти, включени в квартал 19, по плана на с. Попович, Община Бяла, Област Варна.

Проектът е изложен в Дирекция “УТОС”, стая № 6 за проучване в едномесечен срок.

Заинтересуваните страни могат да прегледат проекта за Подробен устройствен план – план за регулация и ако имат възражения да ги направят в едномесечен срок след получаване на обявлението до Общинска администрация - гр. Бяла, Област Варна.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация