#   Обяви
12.03.2013 ЗАПОВЕД № РД 07 00-98/ 05.03.2013 г.
З А П О В Е Д № РД 07 00 – 98

гр. Бяла, 05. 03. 2013 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 267 (1)/ 04.03.2013 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 267/ 26.02.2013 г. от Тодор Стаматов Тодоров – пълномощник на Димитра Георгиева Маринова, Янаки Алексиев Попов, и Георги Алексиев Попов

УС Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІІІ–83033 в кв. 146 по плана на местност „Глико”, гр.Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ VІІІ – 83033 в кв. 146 по плана на местност „Глико”, гр.Бяла, Област Варна.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация