#   Обяви
30.07.2013 Заповед № РД 07 00-417 от 30.07.2013 г.
З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 417

гр. Бяла, 30. 07. 2013 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 70 00 – 812 (1)/ 29.07.2013 г. и заявление вх. № РД 70 00 – 812/ 17.07.2013 г. от „777” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Александър Дякович” № 45, ет.3, офис 20

У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ІV – 4 в кв. 218 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,


Р А З Р Е Ш А В А М :


Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІV – 4 в кв. 218 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.



АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация