#   Обяви
10.09.2013 ОБЯВЛЕНИЕ
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Бяла, Област Варна, ул. “Андрей Премянов“ № 29 съобщава, че на основание чл.112д, ал.2 от ЗМПВВППРБ е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на обект: „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка”, гр.Бяла” с възложител Община Бяла, Област Варна.
Проектът за Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване е изложен в сградата на Общината и в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр. Бяла.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация