#   Обяви
11.01.2016 Заповед № РД 07 00-21/08.01.2016 г.
З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 21
гр.Бяла, 08.01.2016 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 2593 (1)/ 23.12.2015 г. и искане вх. № РД 94 00 – 2593/ 18.12.2015 г. от Петранка Георгиева Иванова, с адрес: гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 257, вх.А, ап.8, чрез пълномощник Здравка Щерева Кирова, пълн.№ 6367 от 17.12.2015 г.

У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ХVІІ – 15 в кв. 218 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХVІІ – 15 в кв. 218 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация