#   Обяви
19.04.2016 Констативен акт № 2/19.04.2016 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


С настоящото, Ви уведомяваме, че длъжностни лица,
определени със Заповед № РД 07 00 – 93 от 07.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла, извършиха проверка на строеж в УПИ ІІ – 1607, кв.55 по подробния устройствен план – план за регулация на гр.Бяла, Област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 07598.305.31 по КККР на гр.Бяла. За същия няма съгласувани и одобрени инвестиционни проекти, и разрешение за строеж.
Предвид горното е издаден Констативен акт № 2/19.04.2016 г. за незаконен строеж.
С горецитираният акт може да се запознаете в Община Бяла, стая № 6. Възражения срещу същия могат да бъдат подавани в 7 – дневен срок от датата на поставянето на настоящото съобщение.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация