#   Околна среда
Уведомления за инвестиционно намерение
Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович
публикувано на: 21.02.2019 г.

Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла.
публикувано на: 21.02.2019 г.

Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни намерения
Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. изх. № 08-01-9885/А1/ от 01.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: mayor@byala.org

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. № 08-01-9889/А1/ от 06.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: mayor@byala.org

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация