#   Обществени поръчки
27.11.2012 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла с три обособени позиции
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура 00541-2012-0017 за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на междинна оценка на Общински план за развитие (2005-2013) на община Бяла и предпланови дейности (набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи), необходими за изготвяне на Общински план за развитие на община Бяла за следващия планов период (2014-2020 г.); Обособена позиция 2: Изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи, и за мониторинг върху изпълнението на политики в община Бяла; Обособена позиция 3: Провеждане на обучения и консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари и инициативи за комуникиране на политики в община Бяла”

Oсъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла”, договор № А10-13-30/18.06.2012 г.

Цена: 10 лв без ДДС

Краен срок за получаване на документацията: 3.01.2013 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 10.01.2013 г. 17:00 ч.

Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация