#   Обществени поръчки
30.01.2013 Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9011662 с предмет „Консултантски услуги за изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Община Бяла” , финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”
Община Бяла, Област Варна с административен адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов № 29, тел./факс: 05143/2379 в изпълнение на Заповед № РД 0700 – 40/30.01.2013 г. на Заместник – кмета на Община Бяла и на основание чл. 101а – чл. 101б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет:

„Консултантски услуги за изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Община Бяла”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”
Публичната покана е публикувана с уникален код № 9011662 на Портала за обществени поръчки

Краен срок за получаване на офертите: 11.02.2013 г. 17:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 08.02.2013 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация