#   Обществени поръчки
07.02.2013 Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9011950 с предмет „Провеждане на обучение за повишаване на капацитета на служителите на община Бяла за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението” по проект: „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на община Бяла, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”
Община Бяла, Област Варна с административен адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов № 29, тел./факс: 05143/2379 в изпълнение на Заповед № РД 0700 – 60/7.02.2013 г. на Заместник – кмета на Община Бяла и на основание чл. 101а – чл. 101б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет:

„Провеждане на обучение за повишаване на капацитета на служителите на община Бяла за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението” по проект: „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на община Бяла, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”
Публичната покана е публикувана с уникален код № 9011950 на Портала за обществени поръчки

Краен срок за получаване на офертите: 19.02.2013 г. 17:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 18.02.2013 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация