#   Обществени поръчки
01.04.2013 Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на строеж „Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на строеж „Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура с референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.”

Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 04.04.2013 г. от 11:30 часа , в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 72 от 15.02.2013 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация