#   Обществени поръчки
23.10.2013 Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационни сезони 2013/2014 г., 2014/2015 г. и 2015/2016 г.
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационни сезони 2013/2014 г., 2014/2015 г. и 2015/2016 г.”, Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 28.10.2013г. от 11:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 545 от 01.10.2013 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация