#   Обществени поръчки
06.11.2013 Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Ремонтни работи в сгради собственост на Община Бяла, Област Варна с две обособени позиции
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонтни работи в сгради собственост на Община Бяла, Област Варна с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Обект: „Жилищен блок на улица „Андрей Премянов” № 10, град Бяла”
Обособена позиция № 2: Обект: „Дом за стари хора в с. Господиново”, Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 08.11.2013г. от 11:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 587 от 29.10.2013 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация