#   Обществени поръчки
12.11.2013 Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс «Черноморец» в гр. Бяла"
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс «Черноморец» в гр. Бяла", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 15.11.2013г. от 10:30 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 461 от 20.08.2013 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация