#   Обществени поръчки
30.01.2014 Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9025266 с предмет „Подготовка и провеждане на културни и промоционални събития в община Бяла” по проект „Превръщане на региона в просперираща крайбрежна общност чрез устойчиво развитие на туризма”, във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла №256/08.11.2013 г., по Мярка 4.1. „Развитие на Рибарските области“, Подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на Местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на Рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на Рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за Рибарство.
Община Бяла, Област Варна с административен адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов № 29, тел./факс: 05143/2379 в изпълнение на Заповед № РД 0700 – 46/30.01.2014 г. на Заместник – кмета на Община Бяла и на основание чл. 101а – чл. 101б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки , отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет:

„Подготовка и провеждане на културни и промоционални събития в община Бяла” по проект „Превръщане на региона в просперираща крайбрежна общност чрез устойчиво развитие на туризма”, във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла №256/08.11.2013 г., по Мярка 4.1. „Развитие на Рибарските области“, Подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на Местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на Рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на Рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за Рибарство.

Публичната покана е публикувана с уникален код № 9025266 на Портала за обществени поръчки.

Краен срок за получаване на офертите: 10.02.2014 г. 12:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 07.02.2014 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация