#   Обществени поръчки
21.08.2014 Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци в прясно и консервирано състояние” Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 „Различни хранителни продукти”,Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла по обособени позиции”
Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”
Обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци в прясно и консервирано състояние”
Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 4 „Различни хранителни продукти”
Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”, Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 02.09.2014 г. от 13:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 390 от 22.07.2014 г. на Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация