#   Обществени поръчки
11.11.2014 Публична покана за участие в обществената поръчка и документация с предмет: „Изпълнение на дейности по осигуряване на публичност за реализацията на проект „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ID №9035858
Община Бяла, Област Варна с административен адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов № 29, тел./факс: 05143/2379 в изпълнение на Заповед № РД 0700-591 от 11.11.2014 г. на Заместник – кмета на Община Бяла и на основание чл. 101 а – чл. 101 б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет:
„Изпълнение на дейности по осигуряване на публичност за реализацията на проект „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Публичната покана е публикувана с уникален код № 9035858 на Портала за обществени поръчки.
Краен срок за получаване на офертите: 24.11.2014 г. 17:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 21.11.2014 г.
Отваряне на офертите: 25.11.2014 г. 11:00 ч.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация