#   Обществени поръчки
17.11.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители на Община Бяла по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности” и Обособена позиция №2 „Обучение по английски език”- по проект: „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14., Договор за безвъзмездна помощ №М13-22-42/29.07.2014 г. Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00541 - 2014 - 0012 - обявление
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация