#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 109 решения

 
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
протокол № 46 от 22.02.2018, намерени решения: 7, download file, 128 KB
 
НомерНакратко
46-225 Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи-частна общинска собственост.
46-226 Бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2019-2021 г.-I етап на Община Бяла , Област Варна .
46-227 Становище на Министерство на финансите по проекта за бюджет на Община Бяла за 2018 г.
46-228 Одобряване извършването на разходи по бюджета за 2018 г. за провеждане на детски футболен лагер Inter Academy Camp .
46-229 Одобрение на споразумение за партньорство между Сдружение „ Бъдеще чрез спорт „ и Община Бяла за организиране провеждането на детски футболен лагер Inter Academy Camp Бяла 2018 в периода 10.07.2018 г.- 15.07.2018 г.
46-230 План на Община Бяла за противодействие на тероризма.
46-231 Допускане изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ Нетуоркс –България „ ЕООД на територията на Община Бяла , Област Варна
протокол № 47 от 29.03.2018, намерени решения: 10, download file, 211 KB
 
НомерНакратко
47-232 Изменение на раздел Втори ,т.5 от таблицата на таските и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ
47-233 Изменение на раздел Втори ,т.4 от таблицата на таските и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ.
47-234 Относно провеждане на Общо събрание на Асоциацията по „ В и К „ на обособената територия,обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД ,Варна .
47-235 Съгласие за продължаване срок на договор за наем,без провеждане на нов публичен търг.
47-236 Относно кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда с проект“Реконструкция и модернизация на Канализационна помпена станция при Рибарско селище,УПИ XXXI-156,кв.248 ,гр.Бяла ,обл.Варна.
47-237 Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла за 2018,2019 година.
47-238 Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници,считано от 01.02.2018 г.
47-239 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
47-240 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
47-241 Изменение на т.7 и т.8 от раздел Втори от таблицата на таските и цените за административните услуги,неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла,Област Варна регламентиращ нови
протокол № 48 от 26.04.2018, намерени решения: 8, download file, 122 KB
 
НомерНакратко
48-242 Определяне броя на съдебните заседатели.
48-243 Съгласие за провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи-частна общинска собственост.
48-244 Прехвърляне на дейност Домашен социален патронаж от бюджета на второстепенен разпоредител в бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет
48-245 Утвърждаване образци на декларации по чл. 35,ал.1,т.1 / за несъвместимост / от ЗПКОНПИ .
48-246 Утвърждава декларация по чл. 35,ал.1,т.3 / декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост от ЗПКОНПИ .
48-247 Изменение и доппълнение на списъка от лица имащи право на транспортни разходи през 2018 г.
48-248 Актуализиране на плана за бюджета ,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
48-249 Отпускане на еднократна финансова помощ.
протокол № 49 от 31.05.2018, намерени решения: 12, download file, 228 KB
 
НомерНакратко
49-250 Отмяна на текстовете на чл.59,ал.1 и чл.60,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества
49-251 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011 г.
49-252 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот –частна общинска собственост,съгласно АОС № 549/04.09.2009 г. отреден за строителство на социални жилища.
49-253 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, по АОС №1178 от 27.09.2013 г.
49-254 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
49-255 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с изплащане на възнаграждения на медицинския персонал от филиал за Спешна медицинска помощ гр.Бяла.
49-256 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
49-257 Промяна на наименованието на предоставяна от Община Бяла социална услуга в общността от резидентен тип-защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания на защитено жилище за лица с физически увреждания
49-258 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот –частна общинска собственост,съгласно АОС № 505 / 06.07.2009 г.-отреден за строителство на социални жилища.
49-259 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
49-260 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с изплащане на възнаграждения на заетия персонал в местна дейност „Чистота“ ,извън одобрените по план-сметката средства за 2018 г.
49-261 Отпускане на еднократна финансова помощ.
протокол № 50 от 28.06.2018, намерени решения: 7, download file, 156 KB
 
НомерНакратко
50-262 Отмяна на текстове от Наредба за регистрация,стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Бяла
50-263 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г. ,във връзка с дофинансиране на делегирана държавна дейност“Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр.Бяла ,за изплащане на възнаграждения на заетия персонал.
50-264 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г. ,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи
50-265 Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда-частна общинска собственост по АОС № 486 от 14.04.2009 г.
50-266 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи
50-267 Обявяване за частна- общинска собственост на недвижим имот публична общинска собственост по АпОС № 1065 /02.02.2012 г.,престанал да има предназначението по чл.3 ,ал.2 от ЗОС .
50-268 Относно кандидатстване по Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. с проект „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48 и „ Иван Калчев“ от о.т.48 до о.т.110-град Бяла .
протокол № 51 от 26.07.2018, намерени решения: 17, download file, 342 KB
 
НомерНакратко
51-269 Съгласие за започване на процедура за премахване на сграда за образование ,със застроена площ от 426 кв.м. публична общинска собственост по АОС № 547 / 02.09.2009 г.,находяща се в гр.Бяла, ул“Панчо Бобеков“ № 13.
51-270 Отмяна на текста на чл.84,ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла .
51-271 Включване на Основно училище „Отец Паисий“-гр.Бяла в списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 г.
51-272 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 86 кв.м. от сграда-частна общинска собственост по АОС № 60 от 18.10.2000 г.,цялата със застроена площ от 120 кв.м. построена в УПИ ХV в кв.23 по плана на с.Дюли
51-273 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 47 кв.м. от сграда-частна общинска собственост по АОС № 60 от 18.10.2000 г.,цялата със застроена площ от 120 кв.м. построена в УПИ ХV в кв.23 по плана на с.Дюли
51-274 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 35 кв.м. от сграда-частна общинска собственост по АОС № 60 от 18.10.2000 г.,цялата със застроена площ от 120 кв.м. построена в УПИ ХV в кв.23 по плана на с.Дюли
51-275 Поправка на решение №45-395 от 29.09.2009 г. на Общински съвет гр.Бяла.
51-276 Отпускане на еднократна финансова помощ.
51-277 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
51-278 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с извършване на сигнализация на общински пътища с пътна маркировка в Община Бяла.
51-280 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с извършване на текущ ремонт на сградата на кметство с.Попович.
51-281 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с проекто-проучвателни работи и укрепителни дейности на регистрирани свлачища на територията на Община Бяла .
51-282 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
51-283 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във с увеличаване субсидията за Волейболен клуб“Черноморец Бяла-2008“.
51-284 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с увеличаване субсидията за Общински културен институт /Музей/ гр.Бяла
51-285 Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011 г.
51-286 Относно издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция,обезпечаваща авансово плащане за 2018 г. за сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла „.
протокол № 52 от 30.08.2018, намерени решения: 13, download file, 302 KB
 
НомерНакратко
52-287 Обявяване на път публична общинска собственост по Подробния Устройствен План – План за регулация и застрояване на ЗВКО „Самотино”, с. Самотино, с идентификатор 65259.25.158 по КК на с. Самотино, Община Бяла, Област Варна за общински обект от първост
52-288 Съгласие за извършване на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост
52-289 Отпускане на еднократна финансова помощ
52-290 Относно издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция,обезпечаваща авансово плащане за 2018 г. за сдружение „Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“
52-291 Отпускане на еднократна финансова помощ.
52-292 Одобряване на проектобюджета на община Бяла, област Варна за 2019 година и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 година за местни дейности
52-293 Приемане на уточнения годишен план и отчета за бюджета за 2017 година
52-294 Отпускане на еднократна финансова помощ
52-295 Съгласие за участие в търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини
52-296 Съгласие за включване на ПГССТ - гр. Бяла в списък на защитените училища
52-297 Съгласие за включване на ПГССТ - гр. Бяла в списък на средищните училища
52-298 Утвърждаване на маломерна паралелка в девети и единадесети клас през учебната 2018 / 2019 г.
52-299 Изменение на текст от Наредба№1
протокол № 53 от 27.09.2018, намерени решения: 8, download file, 193 KB
 
НомерНакратко
53-300 Съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир публична общинска собственост
53-301 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ
53-302 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ
53-303 Провеждане на общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия Област Варна
53-304 Съгласие за участие в проект “Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” (Да преоткрием Европа чувствайки се европейски граждани отново),
53-305 Актуализиране на плана на бюджета за 2018 г., във връзка с промяна на поименния списък на капталови разходи
53-306 Утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в IX клас и в X клас през учебната 2018/19 година в Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм град Бяла, област Варна
53-307 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г. във възка с увеличаване субсидията за волейболен клуб ,, Черноморец Бяла – 2008“
протокол № 54 от 25.10.2018, намерени решения: 10, download file, 222 KB
 
НомерНакратко
54-308 Даване на съгласие за прекратяване съсобствеността в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 16078.501.327 по кадастралната карта на с.Горица
54-309 Сформирането на една паралелка „Администратор в хотелиерството“ в ІХ клас 2018/2019 година в Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм град Бяла
54-310 Отпускане на еднократна финансова помощ
54-311 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, по АОС № 1426 от 16.10.2018 г.
54-312 Изменение на решение № 45-395 от 29.09.2009 г
54-313 Извършване на разходи за "Закупуване на валяк"
54-314 Съгласие за извършване на неотложни ремонти и възнаграждения на персонала на Общински културен институт /Музей/ град Бяла
54-315 Съгласие за извършване на разход за „Доставка и монтаж на LED улични осветителни тела на територията на община Бяла“
54-316 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г. във връзка с извършване на авариен ремонт на общински пътища в община Бяла
54-317 Съгласие за извършването на разходи по дейностите „Изготвяне на технически проект за обект “Улично осветление по ул.“Хан Крум“
протокол № 55 от 29.11.2018, намерени решения: 12, download file, 511 KB
 
НомерНакратко
55-318 Отпускане на еднократна финансова помощ
55-319 Решение за предоставяне на ползвателите ,по реда на чл.37 в.,ал.16 от ЗСПЗЗ на имоти-полски пътища
55-320 Изменение на решение № 30-151 от 23.03.2017 година
55-321 Отдаване под наем чрез публичен търг на недвижим имот –частна общинска собственост по АОС № 934 от 24.06.2011 г.
55-322 Споразумение за партньорство между Сдружение „ Бъдеще чрез спорт „ и Община Бяла за организиране провеждането на детски футболен лагер Inter Academy Camp 2019 и 2020
55-323 Актуализиране на замразените обекти от списък с капиталови разходи по бюджет 2018
55-324 Актуализиране на плана за капиталови разходи и бюджета за 2018 година във връзка с извършване на СВР за обект "Улично осветление по ул. "Хан Крум" от о.т.223 до о.т.413"
55-325 Одобряване на разходи за извършване на възстановяване на тревното покритие на Спортен комплекс "Черноморец"
55-326 Одобряване на парична награда за постигнати високи спортни постижения на Христо Димитров Христов
55-327 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 година
55-328 Актуализиране на план-приходи и план-разходи на бюджета за 2018г. в частта за държавни,местни и дофинансирани дейности по съответни параграфи,подпараграфи и дейности на ЕБК,съгласно Приложение № 1.
55-329 Изменение на текст от Наредба№1

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация