#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 76 решения

 
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
протокол № 30 от 23.03.2017, намерени решения: 11, download file, 231 KB
 
НомерНакратко
30-144 Безвъзмездно предоставяне на помещения публична общинска собственост за нуждите на Звеното по пожарна безопасност и защита на населението гр.Бяла
30-145 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост по АОС № 923 / 25.05.2011 г.
30-146 Продължаване срока на договор за наем № 20-81/25.05.2015 г. , без провеждане на нов публичен търг.
30-147 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –частна общинска собственост по АОС № 243 / 26.04.2004 г.
30-148 Откриване на процедура по финансово оздравяване на Община Бяла, Област Варна ,съгласно чл.130 д,ал.2 от Закона за публичните финанси .
30-149 Отпускане на еднократна финансова помощ.
30-150 Програма за развитие на туризма в Община Бяла за 2017 г.
30-151 Поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг
30-152 Споразумение за партньорство между Сдружение „ Бъдеще чрез спорт „ и Община Бяла за организиране провеждането на детски футболен лагер Милан Джуниър Камп Бяла 2017 .
30-153 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г.
30-154 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г.
протокол № 34 от 28.04.2017, намерени решения: 9, download file, 198 KB
 
НомерНакратко
34-164 Безвъзмездно предоставяне на помещения публична общинска собственост за нуждите на ПУ –гр.Бяла
34-165 Безвъзмездно предоставяне на моторни превозни средства общинска собственост за нуждите на ПУ –гр.Бяла.
34-166 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г и плана за сметки за средства от ЕС.
34-167 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г.
34-168 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г., във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
34-169 Обявяване на втори май за празничен и неприсъствен ден на територията на град Бяла Община Бяла , Област Варна.
34-170 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла за 2017 г.
34-171 Предоставяне награда на Христо Димитров Христов – световен шампион по вдигане на тежести.
34-172 Определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа ,валидни за територията на Община Бяла .
протокол № 40 от 31.08.2017, намерени решения: 7, download file, 120 KB
 
НомерНакратко
40-189 Предоставяне на финансови средства на Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик –Аврен за разработване на Стратегия за местно развитие .
40-190 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот –частна общинска собственост,съгласно АОС № 432/20.10.2008 г.- отреден за строителство на социални жилища.
40-191 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот –частна общинска собственост,съгласно АОС № 891/10.02.2011 г.- отреден за строителство на социални жилища.
40-192 Сформиране на една самостоятелна паралелка под минималния брой ученици в VIII клас по професията „Администратор в хотелиерството“ в ПГССТ гр.Бяла за учебната 2017 / 2018 г.
40-193 Одобряване извършване на разходи за футболен клуб Черноморец 2003 „ гр.Бяла и актуализиране плана за бюджета за 2017 г. ,чрез вътрешни компенсирани промени .
40-194 Сформиране на една самостоятелна паралелка в V клас на ОУ „Отец Паисий „ гр.Бяла .
40-195 Отмяна на текстове на чл.4,ал.2,т.5 и чл.31,ал.1,т.4,б.“б“ от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Бяла, Област Варна .
протокол № 42 от 19.10.2017, намерени решения: 6, download file, 104 KB
 
НомерНакратко
42-198 Провеждане на публичен търгс тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост,по АОС №564 от 08.10.2009 г.
42-199 Провеждане на публичен търгс тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост,по АОС № 1401 от 28.09.2017 г.
42-200 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот-частна общинска собственост,съгласно АОС № 552 от 06.10.2009 г.-отреден за строителство на социални жилища
42-201 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот-частна общинска собственост,съгласно АОС № 892 от 10.02.2011 г.-отреден за строителство на социални жилища .
42-202 Одобряване на средства за подпомагане на Община Кресна ,област Благоевград..
42-203 Отмяна на текстовете на чл.30,ал.1 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла .
протокол № 43 от 30.11.2017, намерени решения: 9, download file, 431 KB
 
НомерНакратко
43-204 Провеждане на публичен търгс тайно наддаване за продажба вещи-частна общинска собственостс инвентарни номера –сметка 2059,номер 34,45,47 и сметка 2051,номер 1,7,38.
43-205 Изменение на чл.15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла,приета с решение на ОбС –Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм.и доп. с решение на ОбС-Бяла № 23-122, взето с протокол № 23 от 17.11.
43-206 Решение за предоставяне на ползвателите ,по реда на чл.37 в.,ал.16 от ЗСПЗЗ на имоти-полски пътища.
43-207 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
43-208 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г.,във връзка с допълнително финансиране на местна дейност“Музеи,художествени галерии и други с местен характер“.
43-209 Актуализиране на план-приходи и план-разходи на бюджета за 2017 г. в частта за държавни,местни и дофинансирани дейности по съответни параграфи,подпараграфи и дейности на ЕБК,съгласно Приложение № 1.
43-210 Относно провеждане на общо събрание на Асоциацията на“ В и К“ на обособената територия,обслужвана от „Водоснабдяване и канализация –Варна „ ООД Варна.
43-211 Определя за представител на Община Бяла в комисията за изработване на областна здравна карта по реда на чл.29 от Закона за лечебните заведения .
43-211 Определя за представител на Община Бяла в комисията за изработване на областна здравна карта по реда на чл.29 от Закона за лечебните заведения .

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация