#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 42 решения

 
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
протокол № 46 от 22.02.2018, намерени решения: 7, download file, 128 KB
 
НомерНакратко
46-225 Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи-частна общинска собственост.
46-226 Бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2019-2021 г.-I етап на Община Бяла , Област Варна .
46-227 Становище на Министерство на финансите по проекта за бюджет на Община Бяла за 2018 г.
46-228 Одобряване извършването на разходи по бюджета за 2018 г. за провеждане на детски футболен лагер Inter Academy Camp .
46-229 Одобрение на споразумение за партньорство между Сдружение „ Бъдеще чрез спорт „ и Община Бяла за организиране провеждането на детски футболен лагер Inter Academy Camp Бяла 2018 в периода 10.07.2018 г.- 15.07.2018 г.
46-230 План на Община Бяла за противодействие на тероризма.
46-231 Допускане изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ Нетуоркс –България „ ЕООД на територията на Община Бяла , Област Варна
протокол № 47 от 29.03.2018, намерени решения: 10, download file, 211 KB
 
НомерНакратко
47-232 Изменение на раздел Втори ,т.5 от таблицата на таските и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ
47-233 Изменение на раздел Втори ,т.4 от таблицата на таските и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ.
47-234 Относно провеждане на Общо събрание на Асоциацията по „ В и К „ на обособената територия,обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД ,Варна .
47-235 Съгласие за продължаване срок на договор за наем,без провеждане на нов публичен търг.
47-236 Относно кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда с проект“Реконструкция и модернизация на Канализационна помпена станция при Рибарско селище,УПИ XXXI-156,кв.248 ,гр.Бяла ,обл.Варна.
47-237 Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла за 2018,2019 година.
47-238 Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници,считано от 01.02.2018 г.
47-239 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
47-240 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
47-241 Изменение на т.7 и т.8 от раздел Втори от таблицата на таските и цените за административните услуги,неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла,Област Варна регламентиращ нови
протокол № 48 от 26.04.2018, намерени решения: 8, download file, 122 KB
 
НомерНакратко
48-242 Определяне броя на съдебните заседатели.
48-243 Съгласие за провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи-частна общинска собственост.
48-244 Прехвърляне на дейност Домашен социален патронаж от бюджета на второстепенен разпоредител в бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет
48-245 Утвърждаване образци на декларации по чл. 35,ал.1,т.1 / за несъвместимост / от ЗПКОНПИ .
48-246 Утвърждава декларация по чл. 35,ал.1,т.3 / декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост от ЗПКОНПИ .
48-247 Изменение и доппълнение на списъка от лица имащи право на транспортни разходи през 2018 г.
48-248 Актуализиране на плана за бюджета ,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
48-249 Отпускане на еднократна финансова помощ.
протокол № 49 от 31.05.2018, намерени решения: 12, download file, 228 KB
 
НомерНакратко
49-250 Отмяна на текстовете на чл.59,ал.1 и чл.60,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества
49-251 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011 г.
49-252 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот –частна общинска собственост,съгласно АОС № 549/04.09.2009 г. отреден за строителство на социални жилища.
49-253 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, по АОС №1178 от 27.09.2013 г.
49-254 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
49-255 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с изплащане на възнаграждения на медицинския персонал от филиал за Спешна медицинска помощ гр.Бяла.
49-256 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
49-257 Промяна на наименованието на предоставяна от Община Бяла социална услуга в общността от резидентен тип-защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания на защитено жилище за лица с физически увреждания
49-258 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот –частна общинска собственост,съгласно АОС № 505 / 06.07.2009 г.-отреден за строителство на социални жилища.
49-259 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
49-260 Актуализиране на плана за бюджета за 2018 г.,във връзка с изплащане на възнаграждения на заетия персонал в местна дейност „Чистота“ ,извън одобрените по план-сметката средства за 2018 г.
49-261 Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация