#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 82 решения

 
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
протокол № 57 от 17.01.2019, намерени решения: 7, download file, 245 KB
 
НомерНакратко
57-346 Промяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество
57-347 Рзменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла
57-348 Отпускане на еднократна финансова помощ
57-349 Съгласие за провеждане на на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се на първият етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1
57-350 Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15,92 кв.м., находящо се на третия етаж, лява част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1
57-351 Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се на първия етаж, лява част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1
57-352 Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
протокол № 59 от 21.02.2019, намерени решения: 14, download file, 283 KB
 
НомерНакратко
59-357 Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост
59-358 Изплащане на парични възнаграждения на лекари, фелдшери и медицински сестри от филиала на Спешна медицинска помощ - гр. Бяла
59-359 Извършване на разходи за изготвяне на „Програма за енергийна ефективност“, „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива“ и „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията
59-360 Съгласие за започване на процедура по реда на чл. 195, ал. 6 от ЗУТ за премахване на административна сграда
59-361 Съгласие за започване на процедура по реда на чл. 195, ал. 6 от ЗУТ за премахване на административна сграда
59-362 Актуализиране на плана за бюджета за 2019 г.
59-363 Актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. във връзка с извършването на дейности по освежаване на хоризонталната маркировка на улична мрежа в гр.Бяла
59-364 Бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022
59-365 Актуализиране на месечната наемна цена за квадратен метър общинско жилище
59-366 Провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК в Област Варна
59-367 Отпускане на еднократна финансова помощ
59-368 Актуализиране на плана на бюджета за 2019 година във връзка с промяната в поименния списък за капиталови разходи, финансирани със собствени средства
59-369 СЪГЛАСИЕ Община Бяла да бъде партньор на Община Дългопол в проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 2”.
59-370 Одобрява извършване на разход за закупуване и доставка на PVC дограма за стая №7 в сградата на общинска администрация
протокол № 60 от 14.03.2019, намерени решения: 8, download file, 177 KB
 
НомерНакратко
60-371 Кандидатства от страна Общински културен институт /музей/ за Финансова подкрепа пред Министерство на културата на РБ
60-372 Кандидастване с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“
60-373 Отпускане на еднократна финансова помощ
60-374 Актуализиране на плана на бюджета за 2019 година във връзка с разработване внедряване на нова система за управление по ISO9001:2015 и ISO14001:2015 и сертификация на двата стандарта
60-375 Изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла
60-376 Определяне на представител на Община Бяла в сдружение ,,Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“
60-377 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
60-378 Актуализиране на плана на бюджета за 2019 година във връзка с промяната в поименния списък за капиталови разходи
протокол № 61 от 04.04.2019, намерени решения: 12
 
НомерНакратко
61-379 Обявяване урегулиран поземлен имот за частна общинска собственост
61-380 Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бяла
61-381 одобряване на споразумение за сътрудничество на местно ниво за интеграцията на продължително безработните лица (ПБЛ) на пазара на труда
61-382 Одобрява отпускането на разходи за горива за автомобилите на Полицейски участък гр.Бяла
61-383 Актуализиране на плана за бюджета за 2019 г. във връзка с изграждане на външно кабелно електрозахранване спортни площадки, гр.Бяла
61-384 Актуализиране на плана за бюджета за 2019 г. във връзка със саниране на общински жилищен блок на ул.“Андрей Премянов„ №10 в гр. Бяла
61-385 Разкриване на гайдарска група за деца към НЧ “Пробуда“ гр. Бяла
61-386 Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Бяла, Област Варна
61-387 Предоставяне на награда на Стефчо Христов - световен шампион по вдигане на тежести за кадети
61-388 Отпускане на месечна парична помощ за постигнати високи спортни постижения на Стефчо Христов
61-389 Промяна на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи през 2019 г.
61-390 Допълнение на Решение № 59-358/21.02.2019г
протокол № 65 от 27.06.2019, намерени решения: 13, download file, 273 KB
 
НомерНакратко
65-403 Съгласие за продажба на недвижим имот частна общинска собственост
65-404 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
65-405 Актуализиране на плана на бюджета за 2019 г. във връзка с дофинансиране на Народно читалище ,,В.Левски 1927“ с.Попович
65-406 Извършването на разходи за участие в 2 волейболни турнира - Любителски волейболен турнир по тройки и Официален турнир по плажен волейбол за мъже и жени „Бяла-OPEN“ през 2019
65-407 Закупуване на професионална тракторна косачка марка “John Deere Green Mower“ за стадион „Черноморец“
65-408 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост,
65-409 Извършване на разходи за закупуване и доставка на PVC дограма за стая №6
65-410 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
65-411 Актуализиране на капиталовия списък за 2019 г. за извършване на основен ремонт на улици в с.Господиново
65-412 Финансово подпомагане за участие на деца от Община Бяла в Inter Academy Camp 2019
65-413 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
65-414 Участие в Проект „С грижа за хората“ № BG05M9OP001-2.040-0067
65-415 Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета за проект “Rediscovering Europe by feeling European Citizens again”

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация