#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за започване на процедура по реда на чл. 195, ал. 6 от ЗУТ за премахване на административна сграда
Номер: 59-360Дата: 21.02.2019
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Бяла
РЕШИ :

Дава съгласие да бъде започната процедура по реда на чл. 195, ал. 6 от ЗУТ за премахване на административна сграда № 3 със застроена площ от 144 кв. м. публична общинска собственост по АПОС № 1156 от 30.07.2012 г., построена в УПИ XXVIII, в кв. 17 по плана на с. Попович, обл. Варна, с площ от 2676,00 кв. м. по регулационният план на с. Попович, община Бяла, обл. Варна, одобрен със Заповед № 6352 от 14.10. 1952 г. на Председателя на ОНС-Варна, находяща се в с. Попович, Община Бяла, Област Варна.
Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна в изпълнение на решението да издаде заповед за премахването на сградата .
Предложениеназад
Номер: 21Дата: 11.02.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация