#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. във връзка с извършването на дейности по освежаване на хоризонталната маркировка на улична мрежа в гр.Бяла
Номер: 59-363Дата: 21.02.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Бяла РЕШИ:
Одобрява извършването на дейности по освежаване на хоризонталната маркировка на улична мрежа в гр.Бяла и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци - данък върху превозните средства. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5

А.

І.План-приходи (местни дейности)0


Данъчни приходи

§13-03 Данък върху превозните средства

198607

217090

+18483


Всичко:+18483

Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІ. Жил.стр., БКС и ООС

Дейност 2/606 Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа

§10-00 Издръжка

§10-20 Външни услуги

53127

71610

+18483

  • Освежаване на хоризонталната маркировка на улична мрежа в гр. Бяла+18483


Всичко:+18483
Предложениеназад
Номер: 24Дата: 18.02.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация