#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: СЪГЛАСИЕ Община Бяла да бъде партньор на Община Дългопол в проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 2”.
Номер: 59-369Дата: 21.02.2019
Текст:

На основание  чл.21, ал.1, т. 12, т.23, чл.21, ал.2, чл.59, чл.60 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с партньорство с Община Дългопол в проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –            Компонент 2”,

 

Общински съвет – Бяла реши:

             

1.      ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Бяла да бъде партньор на Община Дългопол в  проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 2”.

2.      Дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014 – 2020 г.

3.      ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бяла да подпише Споразумението за партньорство и да извърши необходимите действия свързани с изпълнение на решението.

Предложениеназад
Номер: 32Дата: 21.02.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация