#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Определяне на представител на Община Бяла в сдружение ,,Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“
Номер: 60-376Дата: 14.03.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т. 15 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Общински съвет – Бяла реши:

ОПРЕДЕЛЯ Костадин Борисов Самарджиев в качеството му на - Заместник - Кмет на Община Бяла за представител на Община Бяла в СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА “ ЕИК 175886216 със седалище и адрес на управление : гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 14, представлявано от Петър Кирилов Първанов - Председател на Управителния съвет .

ВЪЗЛАГА на Костадин Борисов Самарджиев - заместник - кмет на Община Бяла да предприема всички фактически и правни действия от името и за сметка на Община Бяла, като член на сдружението.
Предложениеназад
Номер: 44Дата: 11.03.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация