#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета за 2019 г. за извършване на разход за закупуване и доставка на PVC дограма за стая №5 в сградата на общинска администрация
Номер: 62-392Дата: 18.04.2019
Текст:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява извършване на разход за закупуване и доставка на PVC дограма за стая №5 в сградата на общинска администрация на ул. “Андрей Премянов“ №29 в гр.Бяла и оборудване на стая №4 и стая №5 в общинска администрация и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5

А.

І.План-приходи (местни дейности)0

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)0


01- Общинска администрация

Функция І. Общи държавни служби

Дейност 2/122 Общинска администрация

§10-00 Издръжка(-)900


§10-15 Материали(+)3200

  • Оборудване на ст.№4 и ст.№5 в ОбА-Бяла

§10-20 Външни услуги(-)4100


§ 51-00 Основен ремонт(+)900

  • Закупуване и доставка на PVC дограма за стая №5 в сградата на общинска администрация на ул. “Андрей Премянов“ №29 в гр.Бяла

0


(+)900


Всичко:0
Предложениеназад
Номер: 68Дата: 14.07.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация