#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Кандидастване с проект за изграждане на Културен център и детска площадка в с. Попович
Номер: 63-398Дата: 16.05.2019
Текст: На основание чл.21, ал.1,т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване с проект Изграждане на културен център и детска площадка в УПИ XXVIII, кв.17 по плана на с.Попович, Община Бяла, по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Общински съвет Бяла

РЕШИ:
  1. Одобрява кандидатстването на Община Бяла с проект „Изграждане на културен център и детска площадка в УПИ XXVIII, кв.17 по плана на с.Попович, Община Бяла” по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
  2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014 – 2020 г.
Предложениеназад
Номер: 79Дата: 15.05.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация