#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за продажба на недвижим имот частна общинска собственост
Номер: 65-403Дата: 27.06.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.34,ал.2 и чл.36 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Бяла,Област Варна , приета с Решение на ОбС – Бяла № 5-13/15.12.2011 г.,

Общински съвет – Бяла реши:

Дава съгласие да се продаде на Красимир М. Крисов с постоянен адрес : гр.Варна, недвижим имот частна - общинска собственост по АОС № 353 от 07.12.2006г., вписан в книгите за вписванията на 22.12.2006г., том СХХV, № 38, представляващ УПИ VIII – общ. в кв.23 по регулационният план на с. Дюлино, Област Варна, с площ от 500 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10 м, при граници: улица, УПИ ХXІX – общ. и УПИ ХXVІIІ – общ срещу сумата от 5 0510.00 / пет хиляди петстотин и десет /лева с ДДС.
Пазарната оценка на гореописания недвижим имот, съгласно изискването на чл.36, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е определена от лицензиран оценител ЕТ ”Величка Паликова-Финстройкомерс” и възлиза на 5 051.00 / пет хиляди петдесет и един /лева с ДДС.
Данъчната оценка на недвижимия имот съгласно удостоверение изх.№ 1251/24.11.2014г. издадено от МДТ при Община Бяла е в размер на 1000.00/ хиляда/лева.
Възлага на Кмета на Община Бяла,Област Варна да извърши всички действия,необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 84Дата: 06.06.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация