#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Закупуване на професионална тракторна косачка марка “John Deere Green Mower“ за стадион „Черноморец“
Номер: 65-407Дата: 27.06.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2 ., Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява извършването на капиталови разходи за закупуване на професионална тракторна косачка марка “John Deere Green Mower“ за стадион „Черноморец“ в гр. Бяла и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г., в местни дейности по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Измененията да намерят отражение чрез вътрешни компенсирани промени в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)


2

3

4

5

А.

І.План-приходи (местни дейности)0


Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)0


01 - Общинска администрация

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейн.

Дейност 2/714 Спортни бази, спорт за всички

§52-00 Придобиване на ДМА

§52-04 Придобиване на транспортни средства+13104


-закупуване на професионална тракторна косачка марка “John Deere Green Mower“ за стадион „Черноморец“ в гр.Бяла

0

13104

+13104


Всичко:+13104


Дейност 2/714 Спортни бази, спорт за всички

§02-00 Др.възнагр. и плащания0


§02-02 На персонала по извънтр. правоот.

30200

17096

-13104


Всичко:-13104


Общо:0

Предложениеназад
Номер: 91Дата: 25.06.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация