#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Участие в Проект „С грижа за хората“ № BG05M9OP001-2.040-0067
Номер: 65-414Дата: 27.06.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на проект „С грижа за хората“ № BG05M9OP001-2.040-0067 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”,

Общински съвет – Бяла реши:

1. Дава съгласие Проект „С грижа за хората“ № BG05M9OP001-2.040-0067 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2”, да се изпълнява от общинска администрация Бяла.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла да подпише Акт за възлагане/Заповед и всички изискуеми документи.
Предложениеназад
Номер: 98Дата: 27.06.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация