#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Бяла 2019 - 2022 г.
Номер: 70-432Дата: 04.09.2019
Текст:
На основание чл. 9 и чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и чл. 21 , ал. 1, т. 12, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет – гр. Бяла
РЕШИ:
1. Приема Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Бяла 2019 - 2022 г.
2. Възлага на Кметът на Община Бяла да организира изпълнението на програмата и предоставя на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на общинския съвет информация за изпълнението й, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗЕВИ.
Предложениеназад
Номер: 128Дата: 14.08.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация