#   Проeктодокументи
Не са намерени актуални към днешна дата обществни поръчки.
Архив
19.08.2016Доклад от Анастас Костов Трендафилов - Кмет на Община Бяла, относно " Проект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла", във връзка със създаването на нов раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници”
14.02.2012Проект за решение на ОбС Бяла за одобряване на изменението на чл.12 от глава V на “ Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”
14.02.2012Приемане на нова актуализирана наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество
03.01.2012Проект на правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бяла
15.11.2011Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна
15.11.2011Изменение и допълнение на Раздел ІІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла , област Варна
07.11.2011Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Бяла
07.11.2011Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Бяла
18.08.2011Издаване на разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация на търговски обекти в селата в Община Бяла
15.06.2011Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна
12.01.2011Промяна данъци и такси
12.01.2011Промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла
07.01.2011Актуализация на таблицата на таксите и цените на административните услуги, предоставяни от община Бяла
09.11.2010Актуализацията на раздел ІІ от таблицата на таксите и цените на административните услуги - Презаверяване на основание чл. 153, ал. 3 от ЗУТ, на разрешения за строеж на сгради,постройки, съоръжения ...
01.11.2010Актуализациа на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Бяла
24.06.2010Проекти за решение за одобряване на такси

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация