#   Проектодокументи
12.01.2011 Промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /обн.ДВ, бр.98 от 14.12.2010г./ се налага , да бъдат приети от Общински съвет – гр.Бяла, промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла , в предвид това на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание проекта за решение за промени и допълнения в гореописаната Наредба, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 12.01.2011г./.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самооуправление и местната администрация , Общински съвет Бяла приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла :

1. В чл.5, се правят следните изменения и допълнения :
- Алинея 2 се изменя така :
„ (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци , такси и други подобни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от частни съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
- Създава се нова Ал.3 :
„(3) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси, се представя удостоверение само за задължения от данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.”
2. В чл.7,ал.4 се отменя.
3. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:
- В ал.2 накрая се добавя „или съответна част от него”.
- Създава се нова ал.5 :
„(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.”
4. В чл.11 се правят следните изменения :
- Алинея 1 се изменя така :
„ (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две вноски в следните срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
- Алинея 2 се изменя така :
„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
5. Чл.20 се изменя така :
„чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.”
6. В чл.41 се правят следните изменения и допълнения :
- Ал.12 се изменя така :
„(12) Данъкът на моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движението по пътищата е в размер 50 лв.
7. В чл.46 се правят следните изменения :
- Ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
8. В чл.52, ал.1, т.2 се изменя така :
„2. физическите лица, включително, едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение №4,към глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.”


С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация