#   Проектодокументи
09.11.2010 Актуализацията на раздел ІІ от таблицата на таксите и цените на административните услуги - Презаверяване на основание чл. 153, ал. 3 от ЗУТ, на разрешения за строеж на сгради,постройки, съоръжения ...
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с извършването от Дирекция „УТОС” на административна услуга „Презаверяване на основание чл. 153, ал. 3 от ЗУТ, на разрешения за строеж на сгради,постройки, съоръжения и инсталации І - ва, ІІ - ра, ІІІ - та, ІV – та и V – та категория, загубили правно действие по смисъла на чл.153, ал. 2 от ЗУТ”, и необходимостта от приемане от Общински съвет – гр.Бяла на такса за презаверяване , на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание проекта за решение за приемане на такса за ” Презаверяване на разрешения за строеж на сгради,постройки, съоръжения и инсталации І - ва, ІІ - ра, ІІІ - та, ІV – та и V – та категория, загубили правно действие по смисъла на чл.153, ал. 2 от ЗУТ”, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна /09.11.2010 г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА , Общински Съвет – Бяла реши:

Одобрява актуализацията на раздел ІІ от таблицата на таксите и цените на административните услуги неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги действаща на територията на Община Бяла , област Варна , както се добавя нова точка 56, а именно:

Т А К С И И Ц Е Н И
за административни услуги

Видове административни услуги
Такса – лв.
Цена – лв.
ІІ.УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ТСУ/


56. Презаверяване на основание чл. 153, ал. 3
от ЗУТ, на разрешения за строеж на сгради,постройки, съоръжения и инсталации, загубили правно действие по смисъла на
чл.153, ал. 2 от ЗУТ

за строежи ІV –ва и V- та категорияза строежи І –ва , ІІ- ра и ІІІ- та категория


5лв/кв.м. общо РЗП10 лв/кв.м. общо РЗП

С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация