#   Проектодокументи
12.01.2011 Промяна данъци и такси
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с Изменение на чл. 15, ал. 1 т. 3 от глава втора местни такси , Раздел І Такса за битови отпадъци от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , ОБЛАСТ ВАРНА, и необходимостта от одобряването и от Общински съвет – гр.Бяла , на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове предлагам на Вашето внимание проекта за решение за одобряване на Изменение на чл. 15, ал. 1 т. 3 от глава втора местни такси , Раздел І Такса за битови отпадъци , за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 12.01.2011г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г.) Обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г. , Общински съвет гр.Бяла реши :

Променя чл. 15, ал. 1 т. 3 от глава втора местни такси , Раздел І Такса за битови отпадъци от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяне от Община Бяла , Област Варнакакто следва :


"т.3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл. 71е от Закона за управление на отпадъците;".


С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация