#   Проектодокументи
15.06.2011 Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящи отпускания на еднократна финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла,Област Варна и необходимостта от приемане на нов правилник за реда за отпускане на помощта , на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание проекта за решение за приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 15.06.2011г./.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , Общински Съвет – Бяла реши:

Приема Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна.

С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/ПРАВИЛНИК
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО , ОСИНОВЕНО ДО ТРЕТО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този Правилник урежда условията за придобиване на правото на еднократна финансова помощ за новородено , осиновено до трето дете в семейството, както и реда и формата за отпускането й.

ГЛАВА ВТОРА
РЕД И УСЛОВИЯ

Чл.2 Право да получат еднократна финансова помощ за новородено, осиновено до трето дете включително са :
1. майката;
2. бащата при условие , че :
/а/ на същият са му присъдени родителските права;
/б/ майката е починала;
/в/ майката е лишена от родителски права или е с ограничени такива.
3. настойник

Чл.3 /1/ Майката има право на еднократна финансова помощ за новородено , осиновено до трето дете , независимо от доходите на семейството, когато детето в първият случай не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
/2/ Правото на еднократна финансова помощ се ползва за всяко новородено , осиновено до трето дете включително в семейството, родено или осиновено след 01.01.2011г.
/3/ При раждане на близнаци, един от които е трето дете в семейството, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак в размера за трето дете.
Чл.4 Размерът на еднократната финансова помощ за всяко новородено, осиновено до трето дете е в размер на 2000 /две хиляди / лева.
Чл.5 Еднократната финансова помощ се изплаща със Заповед на Кмета на Община Бяла, на основание решение на Комисията за всяка подадена молба поотделно.
Чл.6 Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че поне единият родител е адресно регистриран с постоянен и настоящ адрес в Община Бяла, Област Варна и през последните три години от датата на подаване на молбата действително е живял в едно от населените места на територията на Община Бяла .
Чл.7/1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на молба и декларация по образец съгласно приложение № 1, и приложение № 2.
/2/ Към молбата и декларация по образец се прилагат:
1. Копие от удостоверение за сключен граждански брак / ако има такъв, придружен с оригинала/;
2. Копие от влязло в сила решение на съда за лишаване от родителски права и/или ограничени такива;
3. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права на единия от родителите при развод;
4. Копие на влязло в сила решение на съда за учредено настойничество;
5. Акт за осиновяване
6. Удостоверение за адресна регистрация по настоящ адрес;
7. Копие от акта за раждане на детето /децата отглеждани в семейството;
8. Лична карта – за справка.
9. Удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца.

Чл. 8 Молбата и декларацията за отпускане на еднократна финансова помощ се подават еднократно в рамките на една година за всяко новородено или осиновено до трето дете включително, считано от датата на раждане или осиновяване на детето.

Чл.9 /1/ Молбата и декларацията по чл. 7 от настоящият Правилник се подават в деловодството на Общинска администрация град Бяла, Област Варна.
/2/ Подадената молба се вписва в нарочно съставен регистър от секретаря на Комисията за отпускане на финансова помощ за новородено, осиновено дете, определена по чл. 14 от настоящият Правилник, /наричана по долу Комисия/
/3/ Когато към подадената молба липсват някои от изискуемите документи съгласно чл.7 от този Правилник, лицето се уведомява за това писмено.
/4/ В случай, че в седемдневен срок от получаване на уведомлението по ал.3 лицето не приложи липсващите документи, Комисията се произнася с мотивирано писмено решение за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ.

Чл.10 В едномесечен срок от подаване на молбата на основание чл.9 от настоящият Правилник, същата се разглежда от Комисията определена при реда и условията на чл. 16 от Правилника.

Чл.11 Комисията разглежда подадените молби-декларации и приложените документи към тях и излиза с мотивирано писмено решение за отпускане или отказ за отпускане на еднократна финансова помощ.

Чл.12 На основание решението на Комисията, в седемдневен срок Кметът на Община Бяла, издава заповед за отпускане на еднократна финансова помощ за всяка подадена молба поотделно.

Чл.13 При отказ за отпускане на еднократна финансова помощ, в седемдневен срок от предоставяне на решението на Комисията, Кметът на Община Бяла уведомява лицето писмено . В 15 дневен срок от получаване на решението на комисията, лицето има право да се жалва чрез постоянната комисия към ОбС гр.Бяла по „ Жалби и контрола по изпълнение решенията на ОбС „ до Кмета на Община Бяла.

ГЛАВА ТРЕТА
КОМИСИЯ

Чл.14 /1/ . С решение на ОбС гр.Бяла се определя броя и състава на комисията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете.

/2/ . В състава на комисията се включват :
1.Председтел – Председателя на ОбС гр.Бяла
2.Зам.председател – Председател на постоянна комисия „Образование и здравеопазване „ към ОбС гр.Бяла
3.Секретаря – определен със заповед на Кмета на Община Бяла
4. Членовете на комисията се определят със заповед на Кмета на
Община Бяла :
- двама представители на Общинска администрация гр.Бяла,
- един представител от ДСПодпомагане – Бяла,
- юрист
-кметове и кметски наместници на съставните села на Община Бяла.

Чл.15 Комисията заседава веднъж месечно.

Чл.16 На своите заседания Комисията разглежда всяка една подадена молба-декларация индивидуално и излиза с мотивирано писмено решение за отпускане или отказ за отпускане за еднократна финансова помощ .


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Този Правилник се издава на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА .

§ 2 Настоящият Правилник влиза в сила от момента на вземане на решение на Общински съвет - Бяла и отменя досега действащия ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО ДО ТРЕТО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
.

§ 3 Правилника е приет с решение на ОбС гр. Бяла № …… – ………., по Протокол № ……… , от заседание проведено на ………………….. г

§ 4 Приложение № 1 към чл.7, ал.1

§ 5 Приложение № 2 към чл.7, ал.1
Приложение № 1

М О Л Б А

От …………………………………………………ЕГН…………………….
/име, презиме,фамилия/
в качеството си на : майка, баща, осиновител, настойник
/ подчертава се с една черта/
Постоянен адрес : гр./с. ……………, Община………….., Област………….
Ул…………………………………………………………………………………
Настоящ адрес : гр./с. ……………, Община………….., Област………….
Ул…………………………………………………………………………………

Данни за вторият родител / попълва се при необходимост/

……………………………………………………………………………………
/име, презиме, фамилия/
ЕГН…………………., притежаващ л.к.№…………………., издадена от МВР………………, на ……………..г.
Постоянен адрес : гр./с. ……………, Община………….., Област………….
Ул…………………………………………………………………………………
Настоящ адрес : гр./с. ……………, Община………….., Област………….
Ул………………………………………………………………………………..

Моля, да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ за новороденото /осиновено ми дете в размер на …………../…………………./ лева.
Прилагам следните документи:
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….
5. …………………………………….
6. …………………………………….
7. …………………………………….
8. …………………………………….
Дата:…………….. С уважение:…………..
Гр./с……………… /подпис/

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От …………………………………………………ЕГН…………………….
/име, презиме, фамилия/
От …………………………………………………ЕГН…………………….
/име, презиме, фамилия/
в качеството си на : майка,баща,осиновител,настойник
/ подчертава се с една черта/

Д Е К Л А Р И Р А М ,
че отглеждам/ме детето/децата си
1. …………………………………………,ЕГН………………., Акт на раждане №…………/……………..г.
2. …………………………………………,ЕГН………………., Акт на раждане №…………/……………..г.
3. …………………………………………,ЕГН………………., Акт на раждане №…………/……………..г.
4. …………………………………………,ЕГН………………., Акт на раждане №…………/……………..г.
5. …………………………………………,ЕГН………………., Акт на раждане №…………/……………..г.

на територията на Община Бяла,Област Варна и съм/сме с адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес :
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
на който адрес живея/ем ……………………………………………….
/ три или повече от три години/

Известно ми/ни е , че за вписването на неверни данни в тази декларация , наказателна отговорност по чл.313 от НК.


Декларатор/ри:
1. ………………………
/подпис/
2………………………..
Дата:…………. /подпис/
Гр/с…………….


 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация