#   Проектодокументи
15.11.2011 Изменение и допълнение на Раздел ІІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла , област Варна
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с изготвен проект на „ Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна”, е необходимо да се актуализира „ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНА.

В предвид горното, на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание проекта за решение за актуализиране на Наредбата, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 15.11.2011г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , Общински Съвет – Бяла реши:

Одобрява така предложеният проект за изменение и допълнение на Раздел ІІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла , област Варна , както следва:

Чл.33/1/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето дължат месечни такси в размери, определени от Общинския съвет,както следва:
-за седмични детски ясли и детски градини;
-за целодневни детски ясли и детски градини;
/2/Не се заплаща такса за :
1.децата на неизвестни родители,
2.децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
3.децата с тежки хронични заболявания, посочени в приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от Наредба № 19 за експертиза на инвалидността на децата до 16-годишна възраст /ДВ бр.84 от 13.10.2000 г./, когато са настанени в санаториални, оздравителни детски ясли и детски градини, специални групи към детски градини и масови детски градини.
4. деца кръгли сираци.
/Нов/5. деца родителят на , които е получил еднократна финансова помощ по реда на новият „ Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна” в размер на 500 /петстотин/ лева.Родителите получили еднократна финансова помощ по реда на старият
„ Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, заплащат такси за ползване на детски ясли и детски градини съгласно ал.1 , когато не попадат в разпоредбата на ал.2 .


С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация