#   Проектодокументи
03.01.2012 Проект на правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бяла
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове , предлагам на вашето внимание Проект за Правилник за организацията на работа,числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бяла , за предложения и становища в 14-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла , Област Варна ( 03.01.2012 г)
ПРОЕКТ
П Р А В И Л Н И К
за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бяла

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Бяла се създава на основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за туризма, като административно– обществен, колективен, постоянно действащ , консултативен и координационен орган .
Чл. 2. Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Бяла , (наричан по-нататък за краткост КС) осъществява дейността си в рамките на мандата на Кмета на Община Бяла , в съответствие с нормативната уредба , решенията на Общински съвет –Бяла и разпоредбите на този Правилник.
Чл. 3. С този Правилник се уреждат организацията на работа, структурата, функциите, правата и отговорностите на Консултативния съвет по въпросите на туризма при община Бяла.

РАЗДЕЛ II

ФУНКЦИИ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл. 4. Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Бяла :
1. Изработва ,обсъжда и предлага на Общинския съвет за утвърждаване Програма за развитие на туризма на територията на Община Бяла, съгласно изискванията на чл.10,ал.1 от Закона за туризма в съответствие с местните туристически ресурси и потребности;

2.следи за изпълнението в срок и по приоритети на Общинската Програма за развитие на туризма;
3. прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на Община Бяла , включително за размера на туристическия данък,разпределението и изразходването му, съгласно чл.10,ал.2 от Закона за туризма) .
4. участва в разработването на стратегии и проекти за развитието на туризма на територията на община Бяла ;
5. взема решения за участие на Община Бяла в национални и международни туристически борси и изложения;
Чл. 5. Решенията на Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Бяла се оповестяват като се публикуват в интернет страницата на Общината .

РАЗДЕЛ III

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО

Чл. 6. (1) Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Бяла се създава на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за туризма, по предложение на Кмета на общината .
(2) Консултативният съвет по въпросите на туризма се състои от председател , секретар и 9 членове.

(3) В състава на КС участват равен брой представители от общинска администрация Бяла от една страна и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма.
(4) В състава на съвета се включва председателя на постоянна комисия „ Туризъм, търговия, селско стопанство и гори , транспорт и комунални дейности , безопасност на движението „ към ОбС -Бяла ,5 служители от общинска администрация и 4 представители на юридически лица, определени със Заповед на Кмета на Община Бяла .
Чл. 7. (1) Предложения за промени в състава на КС може да прави всеки един от неговите членове, чрез мотивирано писмено заявление до Кмета на Община Бяла .
(2) При прекратяване пълномощията на член на КС, представител от туристическо сдружение или друго юридическо лице с нестопанска цел, същото предлага в едномесечен срок негов заместник.
(3) При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение със служител от Община Бяла - член на КС, Кметът на общината, в едномесечен срок, определя негов заместник от общинската администрация.
Чл. 8. Председател на Консултативния съвет по въпросите на туризма е Кмета на Община Бяла .
Чл. 9. Председателят на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бяла :
- свиква, организира и ръководи заседанията на КС, определя и отговаря за спазването на техния дневен ред. При отсъствие на председателя тези функции се изпълняват от секретаря.
- удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от КС решения;
- организира и контролира изпълнението на решенията на КС.
- ръководи текущата работа на КС и отговаря за спазването на този Правилник.
Чл. 10. Секретар на Консултативния съвет по въпросите на туризма е главен специалист „ Търговия и туризъм „ ,определен в заповедта на Кмета на Община Бяла .
Чл. 11. Секретарят на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бяла :
1. Организира цялостната дейност на КС;
2. следи за изпълнението на взетите решения от КС и информира своевременно, Председателя;
3. Решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява други функции, възложени му от Председателя на КС;
4. Секретарят води протокол от заседанията на КС, в който се отразяват присъстващите, точките от дневния ред, направените по тях разисквания и предложения и взетите решения. Информира членовете за провеждане на заседанията, предоставя материали по обсъжданите въпроси и координира дейността на КС.
РАЗДЕЛ IV
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12. Членовете на КС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите;
Чл. 13. Членовете на КС имат право:
1. да искат от Председателя свикване на заседание на КС;
2. да участват в заседанията на КС лично;
3. да предлагат на Председателя и Секретаря включване в дневния ред на конкретни въпроси и разглеждането им от КС, както и да правят предложения за решения;
4. да гласуват предложените решения.
Чл. 15. Членовете на КС са длъжни:
1. да участват редовно в заседанията на КС;
2. да участват при изготвянето на становища
3. да упражняват добросъвестно правомощията си в интерес на Община Бяла , като докладват на КС всички обстоятелства, които са от съществено значение за неговата дейност.
Чл. 16. Не може да продължава да бъде член на КС:
(1) лице, което като член на КС без основателни причини не присъства на три последователни заседания на КС.
(2) служител на общинска администрация, на което е прекратено трудовото или служебното правоотношение с Община Бяла .
РАЗДЕЛ V
ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл.17. (1) Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бяла провежда редовни или извънредни заседания.
(2) Редовни заседания на КС се свикват най-малко веднъж на три месеца .
(3) Извънредни заседания се свикват, за решаване на неотложни въпроси, от Председателя по негова инициатива или по искане на поне 4 члена на КС, отправено писмено до Председателя,
(4) Секретарят на КС, в три дневен срок преди заседанието, уведомява всички членове, чрез покана .
(5) В поканата задължително се посочват - датата, мястото и дневния ред на заседанието .
(6) Предложение за разглеждане на определени въпроси в дневния ред на редовни или извънредно заседание могат да правят членовете на КС, в писмена или устна форма. Те могат да се отправят преди или по време на заседанието.
(7) КС взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на неговите членове.
(8) Решенията на КС влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако действието им не е изрично отложено.
Чл. 18. По преценка на КС, на заседанията могат да присъстват, без право на глас, служители или експерти, които са компетентни по разглежданите въпроси, както и лица, които са заинтересовани от тях.
Чл. 19. (1) За всяко заседание на КС се води протокол, в който се отразяват броя на присъстващите членове, въпросите от дневния ред, направените по тях разисквания и предложения и взетите решения.
(2) Протоколът се подписва от председателя /председател-стващия и от секретар-протоколиста на заседанието. Всеки член на консултативния съвет има право да се запознае със съдържа-нието на протокола .
(3) Преписи от протоколите се издават от Секретаря на КС.
Чл. 20. Становища, предложения и решения на КС, свързани с туризма се представят на Кмета на Община Бяла и на Председателя на Общински съвет – Бяла ,когато е необходимо решение на ОбС –Бяла.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Правилника се приема на основание чл. 10а ,ал. 7 от Закона за туризма с решение № _______2012 г. и отменя Правилника за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма в Община гр.Бяла , приет с решение № 27-314 , по протокол № 27 , от заседание на ОбС проведено на 10.03.2005 г.

§ 2. Изменения, допълнения и отмяна на този Правилник се предлагат от Кмета на Община Бяла и се приемат с решение на Общински съвет –Бяла .

§3. В случаи, когато настъпят промени в състава на КС, новите членове са длъжни да се запознаят със съдържанието на настоящия Правилник .

С УВАЖЕНИЕ :

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА :
( АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ )


 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация