#   Проектодокументи
07.11.2011 Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Бяла
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на разпоредбите на Закона за общинския бюджет и във връзка с настъпили промени (вкл. ДВ бр. 16/22.02.2011г.), възниква необходимостта от актуализиране на Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Бяла.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание Проекта за решение за приемане на „Наредба за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Бяла”, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, област Варна / 07.11.2011г./.

Проект за решение: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а от Закона за общинските бюджети,

Общински съвет - Бяла реши:
Приема „Наредба за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки”.

Приложение: НСПИООБИБС – 18 бр. листи


С уважение
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация